Privacy verklaring

Praktijk voor orofaciale fysio- en manuele therapie M.J. de Vries te Ridderkerk (verder aangeduid met Kaakfysiotherapie Ridderkerk) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Kaakfysiotherapie Ridderkerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als Kaakfysiotherapie Ridderkerk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Kaakfysiotherapie Ridderkerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Kaakfysiotherapie Ridderkerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Informatie over uw gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)

De verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens worden enkel verwerkt vanwege wettelijke verplichtingen of het kunnen uitvoeren van mijn taak als zorgverlener.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Kaakfysiotherapie Ridderkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de behandeling is de bewaartermijn onderhevig aan wettelijke termijnen. Voor medische gegevens geldt: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Derde partijen
Kaakfysiotherapie Ridderkerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit  ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaakfysiotherapie Ridderkerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verstrekking van persoonsgegevens buiten de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verzoek inzage, correctie of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaakfysiotherapie Ridderkerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u te mailen of te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar: mj.devries@zonnet.nl

Beveiliging
Kaakfysiotherapie Ridderkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Praktijk voor orofaciale fysio- en manuele therapie
M.J. de Vries, MMT
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk
mj.devries@zonnet.nl